Uncategorized

TÙY DUYÊN

TÙY DUYÊN.
Tâm rộng lớn như biển
Yêu mênh mông khắp trời
Tìm kiếm khắp nơi nơi
Thỏa lòng người sao đủ
Thân người do nghiệp tạo
Tái sanh để trả đời
Trong sinh tử luân hồi
Tùy duyên đời mà bước.
Duyên là do nghiệp lực
Dẫn lối của chúng sinh
Xét nghiệp vận của mình
Rồi vun bồi công quả
Nhân quả công bằng quá
Không đi lệch chút nào
Không xét xử tào lao
Xử đúng người đúng tội.