Uncategorized

Sáng nay mở tivi

Sáng nay mở tivi, thấy ngay gương mặt này lên nói về “Văn hoá từ chối”, được mấy câu là lại thấy “bên Tây thế này”, “Tây nó thế kia”…
Các cô Trí Minh Hoàng Phạm Thanh Hoàng Anh Tú Đinh Công Sáng xem thế nào, có khi anh em góp tiền tống ngược quả này về Ý đê.