Uncategorized

Mười một năm đi học

Mười một năm đi học.. bị mỗi môn Địa của chị Minh trường tao. Y như rằng mỗi lần gọi lên trả bài.. lớp tao im re như chưa từng được im. Minh said: Lớp nay ai học bài chưa? Lớp tao: Im lặng.. đéo thốt ra lời. Chỉ nói: Giờ ai học bài rồi lên trả bài.. tôi mệt với cái lớp của anh chị rồi. Không học bài thì đứng một tiết. Lớp tao: “Đứng hết lớp, phó trưởng gì cũng đứng”
Và thế tao lớp tao cả lũ bị đứng và phê cả lớp không học bài, giờ yếu clm haizz! Và mỗi lần gọi tao. Ừ. Em không học bài. Dm tao đứng góc bụt một tiết
See Translation