Uncategorized

Mười Điều Tâm Niệm

Mười Điều Tâm Niệm
1-Nghĩ thân Ô trược chẳng cầu an
2-Hoạn nạn cho ta những ý vàng
3-Tâm tánh luôn cần điều khúc mắc
4-Chướng ma là bạn giúp thanh nhàn
5-Công việc tu hành phải khó khăn
6-Không cầu danh lợi chẳng lăng xăng
7-Chướng duyên phá bỏ tâm kiêu mạng
8-Việc nghĩa không cần nhận báo ân
9-Lợi lộc dính vào si mê đến
10-Ức Oan xem nhẹ tợ lông hồng