Uncategorized

Ông TRẦN HỮU HUỲNH (chủ tịch Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam

Ông TRẦN HỮU HUỲNH (chủ tịch Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam – VIAC):
Người ta không ngạc nhiên về việc bôi trơn ở OceanBank, mà bất ngờ về con số 200-300 tỉ như lời khai. Số vụ bôi trơn và số ngành được bôi trơn cũng ngày càng mở rộng đáng lo ngại.
Chúng tôi luôn kêu gọi doanh nghiệp mở rộng thị trường, hội nhập quốc tế, đổi mới công nghệ nhưng một số doanh nghiệp cười mà rằng: thị trường là quan hệ, công nghệ là phong bì. Thực tế, thể chế nào doanh nhân ấy. Nếu tránh không được thì phải tìm cách thích nghi.
Gốc của vấn đề là gì? Nhà nước cần dứt khoát giã từ kinh doanh, bởi nếu Nhà nước cứ lăn vào thị trường thì vừa không chính danh vừa làm cho thị trường méo mó. Vai trò của Nhà nước là thiết chế, kiến tạo, kiểm soát và thúc đẩy thị trường.
Còn như các bộ, các tỉnh vừa kinh doanh vừa quản lý thì tất yếu dẫn đến phải bôi trơn.
Tổng bí thư đã nêu hình ảnh “đốt lò” rất phù hợp cho cuộc đấu tranh chống tham nhũng – trong đó có bôi trơn – làm cho tính liêm chính của Nhà nước tăng lên. Mong muốn của người dân, doanh nghiệp là Nhà nước tổ chức tốt để họ “trồng cây hái quả” trong môi trường an toàn, thuận lợi.
Nhà nước phải hành động quyết liệt, liên tục, có trách nhiệm giải trình và dân chủ để huy động được sức dân, doanh nghiệp tham gia vào quá trình kiến tạo và liêm chính này.

No Comments

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *